Nieuws

Blijf op de hoogte!

 

 

 

Supertrots op onze geslaagde leerlingen!

Basisberoepsgerichte leerweg 100%

Kaderberoepsgerichte leerweg 100%

Theoretische leerweg 97%

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Haarlem, 22 maart 2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Onlangs hebben wij u bericht over het voornemen tot samenwerking tussen de Daaf Geluk school, de Paulus Mavo vmbo en het Sterren College.

Inmiddels hebben wij hierover gesproken met de teams van de scholen, wij hebben op ouderavonden velen van u gesproken en wij hebben overleg gevoerd met de medezeggenschapsraden. Wij zijn blij u meer informatie te kunnen geven over het verdere proces.

Om te beginnen hebben wij gemerkt dat de brieven, ook de brief die wij u stuurden, mogelijk het beeld heeft opgeroepen dat er al een definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het spijt ons dat wij die indruk hebben gewekt want dat is niet het geval. De bedoeling van onze brieven was om iedereen vroegtijdig te informeren over de kansen die wij zien en de intentie die wij hebben.

De komende tijd zullen wij, in overleg met teams en medezeggenschapsraden, de samenwerking verder onderzoeken en uitwerken. Hiervoor wordt in april een bijeenkomst georganiseerd met de medezeggenschapsraden van de drie scholen. Er zijn nog vele onderwerpen waarop verdere studie, afstemming en afweging nodig is om er voor te zorgen dat de samenwerking oplevert wat wij beogen: meer keuzemogelijkheden voor alle beroepsgerichte leerlingen en een optimale zorgstructuur voor alle leerlingen van de drie scholen.

Wij verwachten dat wij voor de zomer in dit proces zover zijn gevorderd dat wij u kunnen berichten hoe de samenwerking vorm wordt gegeven en wat dit voor uw kind betekent.

Met vriendelijke groet,

Sander Noortman
Directeur Paulus Mavo vmbo

Samenwerking Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool: Krachten gebundeld voor nog beter onderwijs

Om het beste onderwijs en ondersteuning te blijven geven, voor nu en in de toekomst, gaan het Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool de krachten bundelen. Vanaf schooljaar 2019-2020 verhuizen de leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners van de Paulus Mavo vmbo en Daaf Gelukschool naar het gebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad. Om zodoende de sterkste punten van de drie scholen op het gebied van onderwijskwaliteit, ondersteuning, aanbod aan vakken te kunnen combineren.

Het streven is om in schooljaar 2019-2020 te starten in het nieuwe schoolgebouw. Voor de leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool wordt een herkenbare thuisbasis in het schoolgebouw gecreëerd waar de meeste vakken gevolgd gaan worden. Na een zorgvuldige voorbereiding zal deze samenwerking geleidelijk leiden tot één vmboschool met een sterke mavo, tl/gl en breed beroepsgerichte vmbo. En met kleinschalige ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Er zal op de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo vmbo een kleine groep leerlingen zijn waarvoor de overstap naar het Badmintonpad wellicht te groot is. Daar houden we rekening mee, want speciaal voor deze leerlingen zal een kleinschalige voorziening in het gebouw aan de Albert Verweijlaan worden gerealiseerd.

Extra keuzemogelijkheden
Met de samenwerking tussen de drie scholen in Haarlem Noord in één schoolgebouw zal de mavo-opleiding verder worden versterkt met goede doorstroommogelijkheden naar de havo. En krijgen vmbo basis- en kaderleerlingen meer keuzes en mogelijkheden aangeboden die aansluiten bij hun motivatie en interesse. Bijvoorbeeld in de bovenbouw de keuze uit beroepsprofielen: Technische opleidingen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Groen. Daarmee kan de school nog beter aansluiten op de talenten, interesse en mogelijkheden van iedere unieke leerling.

Meer ruimte voor ondersteuning
Een andere belangrijke reden voor de samenwerking in één schoolgebouw is dat sommige scholen te vol zijn en niet alle leerlingen kunnen aannemen die ook extra ondersteuning nodig hebben. Tegelijk is er in het schoolgebouw aan het Badmintonpad voldoende ruimte en voldoet het aan alle wensen van deze tijd, juist ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe nu verder?
Het streven is om in schooljaar 2019-2020 met een herkenbare thuisbasis voor de drie scholen te starten in het nieuwe schoolgebouw aan het Badmintonpad. Op termijn zal de samenwerking leiden tot één vmboschool met een sterke mavo en breed beroepsgerichte vmbo. De schoolleiding van het Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool gaan samen met het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep de plannen nu eerst verder uitwerken met iedereen die hierbij betrokken is: de schoolteams en medezeggenschapraden en het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland.

Hieronder kunt u de presentatie bekijken die op dinsdag 6 februari door directeur Noortman is gegeven op de Paulus Mavo. In deze presentatie wordt er dieper ingegaan op de samenwerking tussen het Sterren College, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool.

Bekijk de presentatie

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!